Do you want to link to this External Website and leave Amgen.eu?

YOU ARE NOW LEAVING THIS WEBSITE.

Amgen Europe takes no responsibility for, and exercises no control over, the organizations, views, or accuracy of the information contained on this server or site.

health care professionals privacy policy

1. In what instances does Amgen collect personal information about you?

 • When you interact with Amgen staff members or our representatives;
 • When you participate in, or request to be considered for Amgen-related activities, such as clinical trials, advisory boards or consultancies;
 • When you register for an Amgen-sponsored event (including online events); and
 • When you contact us for medical information, safety or quality issues.

In addition, Amgen is regularly provided with professional information about Health Care Professionals in Europe from a third party service provider. Amgen takes steps to ensure that the information it receives has been collected and transferred in compliance with applicable privacy laws.

2. Why does Amgen process personal information about you?

Amgen processes personal information about you for purposes which may include:

 • To manage Amgen’s commercial and scientific activities, such as participation in market research, clinical trials, professional meetings or congresses;
 • To promote and assess Amgen’s products and services (for example, sending marketing newsletters or performing market research);
 • To respond to requests for medical information;
 • To assist you in planning trips related to Amgen’s business or products;
 • To comply with legal and regulatory requirements such as safety monitoring, adverse event reporting and internal auditing obligations;
 • To identify and engage with you as a scientific expert or a professional leader; and
 • For purposes such as storage and backup.

3. What kind of personal information do we process?

Depending on the purposes for which personal information is collected, Amgen may process:

 • Your name;
 • Your contact information such as address, email or telephone number;
 • Your login and password to connect to Amgen services online;
 • Your curriculum vitae and professional information such as areas of specialization;
 • Your past collaborations with Amgen;
 • Dates and brief summary of interactions with Amgen’s sales representatives or medical staff; an
 • Financial and banking information, but only if necessary to pay you for services or reimburse your expenses.

4. Who can access personal information about you?

Depending on the purposes for which personal information is collected, such information may be accessed by:

 • Authorized staff from Amgen or its representatives acting on Amgen’s behalf, subject to applicable privacy laws;
 • Regulatory authorities and ethics committees or other third parties pursuant to applicable laws;
 • Third parties processing personal information as a data processor under Amgen’s instruction (for example, a travel service or a clinical research organization); and
 • Third parties with which Amgen collaborates (for example, other pharmaceutical companies), but only after taking reasonable steps to ensure that we can share such information in compliance with applicable privacy laws.

5. Where is personal information about you being processed?

Amgen is a multi-national company headquartered in the United States. Amgen maintains data centers around the world, including in the European Union and the United States. Amgen may process personal information in global databases that can be accessed by authorized Amgen personnel worldwide.

Transfers outside of Europe are made in accordance with applicable privacy laws. Regardless of where your personal information is collected or processed, Amgen maintains and shall ensure that service providers maintain appropriate administrative, technical and physical safeguards to protect information about you.

Transfers of personal information among Amgen and its group entities follow applicable laws and our Binding Corporate Rules (BCRs). For more information on the BCRs, including your ability to file a complaint about any processing of your personal information in violation of the BCRs, please visit http://www.amgen.com/bcr.

Recipients Safeguards used to transfer personal information to countries non declared adequate by the EU Commission Additional information
Amgen’s group of companies Binding Corporate Rules (BCRs) http://www.amgen.com/bcr/
Visit the link if you want to file a complaint about any processing of your personal information in violation of BCRs.
Vendors processing personal data under Amgen’s instructions Model Contracts To obtain a copy please contact Amgen’s Privacy Office at privacy@amgen.com

6. How can you exercise the right to data portability?

According to the right to data portability, you have the right to request that your personal information provided to Amgen be delivered to you in a structured, commonly used and machine-readable format, subject to certain conditions and can be requested by contacting Amgen’s Privacy Office at privacy@amgen.com

7. Retention of your personal information

Amgen process your personal data for the period necessary to fulfill the purposes outlined in this privacy notice and to preserve your personal information in accordance with the provisions of relevant laws and regulations.

The criteria followed is determined by:

 • The purpose of the data collected and the fulfillment of that purpose.
 • The ground on which the data are being collected : e.g. in case of consent, you can revoke it at any time.
 • Mandatory retention periods provided by contractual and regulatory requirements.

8. You have the right to make a Privacy Complaint with a Supervisory Authority.

If you feel Amgen’s processing your personal information violates any applicable law, rule or regulation, you have the right to lodge a complaint with your local supervisory authority. The contact details of your local supervisory authority can be located here: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en.
If you are visiting the website from Switzerland, the contact details are: Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter – EDOEB, Feldeggweg 1, 3003 Bern, https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/de/home.html.

TERVISHOIUTÖÖTAJATE PRIVAATSUSPÕHIMÕTTED

1. Millistel juhtudel Amgen teie isikuandmeid kogub?

 • Kui suhtlete Amgeni töötajate või esindajatega;
 • kui osalete Amgeniga seotud tegevuses, näiteks kliinilistes uuringutes, nõuandekogudes või konsultatsioonidel, või esitate selleks taotluse;
 • kui registreerite end üritusel (sh veebiüritustel), mida Amgen sponsib, ning
 • kui võtate meiega ühendust meditsiiniteabe, ohutuse või kvaliteediga seotud küsimustes.

Lisaks annab kolmandast isikust teenusepakkuja Amgenile regulaarselt kutsealast teavet Euroopa tervishoiutöötajate kohta. Amgen võtab meetmeid tagamaks, et saadud teave on kogutud ja edastatud kooskõlas kohaldatavate andmekaitsealaste õigusaktidega.

2. Miks Amgen teie isikuandmeid töötleb?

Amgen töötleb teie isikuandmeid muu hulgas selleks, et:

 • hallata Amgeni äri- ja teadustegevust, näiteks turu-uuringutes, kliinilistes uuringutes, kutsealastel kohtumistel või kongressidel osalemist;
 • reklaamida ja hinnata Amgeni tooteid ja teenuseid (näiteks turundusalaste uudiskirjade saatmine või turu-uuringute tegemine);
 • vastata meditsiiniteabe taotlustele;
 • aidata teil kavandada Amgeni äritegevuse või toodetega seotud reise;
 • täita õiguslikke ja regulatiivseid nõudeid, näiteks seoses ohutusjärelevalve, kõrvalnähtudest teatamise ja siseauditi kohustustega;
 • tuvastada teid ja suhelda teiega kui teadus- või erialaeksperdiga;
 • andmeid säilitada ja varundada.

3. Milliseid isikuandmeid me töötleme?

Olenevalt isikuandmete kogumise eesmärgist võib Amgen töödelda:

 • teie nime;
 • teie kontaktandmeid, nagu aadress, e-posti aadress või telefoninumber;
 • teie kasutajanime ja salasõna, et seada sisse ühendus Amgeni veebiteenustega;
 • teie elulookirjeldust ja kutsealast teavet, näiteks spetsialiseerumisvaldkondi;
 • teie varasemat koostööd Amgeniga;
 • Amgeni müügiesindajate või meditsiinitöötajatega toimunud vestluste kuupäevi ja lühikokkuvõtteid;
 • finants- ja pangateavet, kuid üksnes juhul, kui see on vajalik teile teenuste eest tasumiseks või teie kulude hüvitamiseks.

4. Kellel on juurdepääs teie isikuandmetele?

Olenevalt isikuandmete kogumise eesmärgist võivad sellisele teabele saada juurdepääsu:

 • Amgeni volitatud töötajad või tema nimel tegutsevad esindajad kooskõlas kohaldatavate andmekaitsealaste õigusaktidega;
 • reguleerivad asutused ja eetikakomiteed või muud kolmandad isikud kooskõlas kohaldatavate õigusaktidega;
 • kolmandad isikud, kes töötlevad isikuandmeid Amgeni korraldusel volitatud töötlejana (näiteks reisiteenuste pakkuja või kliiniliste uuringutega tegelev organisatsioon), ning
 • kolmandad isikud, kellega Amgen teeb koostööd (näiteks teised ravimitootjad), kuid alles pärast mõistlike meetmete võtmist tagamaks, et saame sellist teavet jagada kooskõlas kohaldatavate andmekaitsealaste õigusaktidega.

5. Kus teie isikuandmeid töödeldakse?

Amgen on rahvusvaheline ettevõte, mille peakorter asub Ameerika Ühendriikides. Amgenil on andmekeskused üle maailma, muu hulgas Euroopa Liidus ja Ameerika Ühendriikides. Amgen võib töödelda isikuandmeid üleilmsetes andmebaasides, millele saavad juurdepääsu Amgeni volitatud töötajad üle kogu maailma.

Andmete edastamine Euroopast välja toimub kooskõlas kohaldatavate andmekaitsealaste õigusaktidega. Olenemata sellest, kus teie isikuandmeid kogutakse või töödeldakse, tagab Amgen, et teenusepakkujad võtavad teie andmete kaitsmiseks asjakohaseid haldusalaseid, tehnilisi ja füüsilisi kaitsemeetmeid.

Isikuandmete edastamisel Amgeni ja kontserni üksuste vahel järgitakse kohaldatavaid õigusakte ja meie siduvaid kontsernisiseseid eeskirju. Selleks, et saada lisateavet siduvate kontsernisiseste eeskirjade kohta, muu hulgas võimaluse kohta esitada kaebus seoses nimetatud eeskirjade rikkumisega teie isikuandmete töötlemisel, külastage palun veebisaiti http://www.amgen.com/bcr.

Vastuvõtjad Kaitsemeetmed, mida võetakse isikuandmete edastamisel riikidesse, mida Euroopa Komisjon ei ole tunnistanud nõudeid järgivaks Lisateave
Amgeni kontserni äriühingud Siduvad kontsernisisesed eeskirjad http://www.amgen.com/bcr/
Klõpsake seda linki, kui soovite esitada kaebuse seoses sellega, et teie isikuandmete töötlemisel rikuti siduvaid kontsernisiseseid eeskirju.
Amgeni juhiste järgi isikuandmeid töötlevad müüjad Näidislepingud Koopia saamiseks võtke palun ühendust Amgeni andmekaitseosakonnaga e-posti aadressil privacy@amgen.com

6. Kuidas kasutada andmete ülekandmise õigust?

Andmete ülekandmise õiguse järgi on teil mõningatel tingimustel õigus nõuda, et teie Amgenile edastatud isikuandmed esitataks teile struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus. Selleks võtke ühendust Amgeni andmekaitseosakonnaga e-posti aadressil privacy@amgen.com

7. Isikuandmete säilitamine

Amgen töötleb teie isikuandmeid aja jooksul, mis on vajalik siinses privaatsusteates kirjeldatud eesmärkide täitmiseks ning teie isikuandmete säilitamiseks kooskõlas asjakohaste õigusaktide ja eeskirjadega.

Järgitavate kriteeriumite kindlaksmääramisel võetakse aluseks:

 • kogutud andmete eesmärk ja selle täitmine;
 • andmete kogumise alus (näiteks nõusoleku võite igal ajal tagasi võtta);
 • lepinguliste ja regulatiivsete nõuetega kindlaks määratud kohustuslikud säilitamistähtajad.

8. Kuidas näha, muuta ja eemaldada oma isikuandmeid Amgeni andmebaasidest?

Kui soovite saada ligipääsu oma isikuandmetele, neid muuta või paluda oma isikuandmeid meie andmebaasidest eemaldada, võtke palun ühendust Amgeni andmekaitseosakonnaga:

e-post: privacy@amgen.com Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas V. Kudirkos g. 22-1, LT-01113 Vilnius Leedu.

9. Kuidas esitada järelevalveasutusele andmekaitset puudutav kaebus?

Andmekaitseinspektsioon
e-post: info@aki.ee Tel: 627 4135 Tatari 39, 10134 Tallinn.

10. Kuidas võtta ühendust Amgeni andmekaitseosakonnaga?

e-post: privacy@amgen.com Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas V. Kudirkos g. 22-1, LT-01113 Vilnius Leedu.

1. Kādos gadījumos Amgen apkopo jūsu personas datus?

 • Ja jūs sazināties ar Amgen darbiniekiem vai mūsu pārstāvjiem;
 • Ja jūs piedalāties ar Amgen saistītās aktivitātēs vai saistībā ar attiecīgiem izskatāmajiem jautājumiem, piemēram, attiecībā uz klīniskiem pētījumiem, konsultatīvajām padomēm vai konsultācijām;
 • Ja jūs reģistrējaties Amgen sponsorētam pasākumam (tostarp tiešsaistes pasākumiem); un
 • Sazinoties ar mums, lai saņemtu medicīnisku informāciju, kā arī, lai risinātu drošības vai kvalitātes jautājumus.

Turklāt Amgen regulāri sniedz profesionālu informāciju par veselības aprūpes speciālistiem Eiropā no trešās personas pakalpojumu sniedzēja. Amgen veic pasākumus, lai nodrošinātu, ka tā saņemtā informācija tiek apkopota un pārsūtīta saskaņā ar piemērojamajiem privātuma politikas likumiem.

2. Kāpēc Amgen apstrādā jūsu personas datus?

Amgen apstrādā jūsu personas datus mērķiem, kuri var ietvert:

 • Vadīt Amgen komerciālās un zinātniskās darbības, piemēram, dalību tirgus izpētē, klīniskajos pētījumos, profesionālās sanāksmēs vai kongresos;
 • Reklamēt un novērtēt Amgen produktus un pakalpojumus (piemēram, sūtīt tirgvedības informatīvos izdevumus vai veikt tirgus izpēti);
 • Atbildēt uz medicīniskās informācijas pieprasījumiem;
 • Palīdzēt jums plānot ceļojumus, kas saistīti ar Amgen uzņēmējdarbību vai produktiem;
 • Ievērot juridiskās un regulējošās prasības, piemēram, drošības uzraudzību, ziņošanu par nevēlamiem notikumiem un iekšējā audita pienākumus;
 • Identificēt jūs un sadarboties ar jums kā zinātnisku ekspertu vai profesionālu vadītāju; un
 • Tādiem nolūkiem kā glabāšana un dublēšana.

3. Kādus jūsu personas datus mēs apstrādājam?

Atkarībā no mērķiem, kādiem tiek apkopoti personas dati, Amgen var apstrādāt šādu informāciju:

 • jūsu vārds, uzvārds;
 • jūsu kontaktinformācija, piemēram, adrese, e-pasts vai tālruņa numurs;
 • jūsu pieteikumvārds un parole, lai tiešsaistē izveidotu savienojumu ar Amgen pakalpojumiem;
 • jūsu curriculum vitae (dzīves un darba apraksts) un profesionālā informācija, piemēram, specializācijas jomas;
 • jūsu līdzšinējā sadarbība ar Amgen;
 • datumi un īss kopsavilkums par sadarbību ar Amgen tirdzniecības pārstāvjiem vai medicīnas personālu; un
 • finanšu un banku informācija, bet tikai tādā gadījumā, ja tā ir nepieciešama, lai samaksātu par pakalpojumiem vai atlīdzinātu izdevumus.

4. Kas var piekļūt jūsu personas datiem?

Atkarībā no mērķiem, kādiem tiek apkopoti personas dati, šādai informācijai var piekļūt:

 • pilnvaroti uzņēmuma Amgen darbinieki vai šī uzņēmuma pārstāvji, kas darbojas Amgen vārdā, ievērojot piemērojamos privātuma politikas likumus;
 • pārvaldes iestādes un ētikas komitejas vai citas trešās personas saskaņā ar piemērojamajiem likumiem;
 • trešā persona, kura apstrādā personas datus kā datu apstrādātājs, kas norādīts Amgen instrukcijā (piemēram, ceļojumu pakalpojumu vai klīnisko pētījumu organizācija); un
 • trešā persona, ar kuru sadarbojas Amgen (piemēram, citi farmācijas uzņēmumi), bet tikai pēc pamatotu pasākumu veikšanas, lai nodrošinātu, ka mēs varam dalīties ar šādu informāciju, ievērojot piemērojamos privātuma politikas likumus.

5. Kur tiek apstrādāti jūsu personas dati?

Amgen ir daudznacionāls uzņēmums, kura galvenā mītne atrodas Amerikas Savienotajās Valstīs. Amgen uztur datu centrus visā pasaulē, tostarp Eiropas Savienībā un Amerikas Savienotajās Valstīs. Amgen var apstrādāt personas datus globālajās datu bāzēs, kurām var piekļūt pilnvarots Amgen personāls visā pasaulē.

Datu pārsūtīšana uz valstīm ārpus Eiropas tiek veikta saskaņā ar piemērojamajiem privātuma politikas likumiem. Neatkarīgi no tā, kur tiek apkopoti vai apstrādāti jūsu personas dati, Amgen nodrošina, ka pakalpojumu sniedzēji īsteno atbilstošus administratīvos, tehniskos un fiziskos drošības pasākumus, lai aizsargātu jūsu personas datus.

Personas datu pārsūtīšana starp Amgen un tās grupas vienībām tiek īstenota, ievērojot piemērojamos likumus un mūsu Saistošos korporatīvos noteikumus (SKN). Lai iegūtu papildinformāciju par SKN, ieskaitot iespēju iesniegt sūdzību par jebkuru jūsu personas datu apstrādi saistībā ar SKN pārkāpšanu, apmeklējiet vietni http://www.amgen.com/bcr.

Datu saņēmēji Aizsardzības pasākumi, ko izmanto personas datu nodošanai valstīm, kuras ES komisija nav atzinusi par par valstīm ar pietiekamu datu aizsardzības līmeni Papildus informācija
Amgen uzņēmumu grupa Saistošie korporatīvie noteikumi (SKN) http://www.amgen.com/bcr/
Apmeklējiet saiti, ja vēlaties iesniegt sūdzību par jūsu personas datu apstrādi saistībā ar SKN pārkāpšanu.
Pārdevēji, kas apstrādā personas datus saskaņā ar Amgen instrukcijām Model Contracts Lai iegūtu kopiju, sazinieties ar Amgen Privātuma politikas biroju pa e -pastu privacy@amgen.com

6. Kā jūs varat izmantot tiesības uz personas datu pārnesamību?

Saskaņā ar tiesībām uz personas datu pārnesamību jums ir tiesības pieprasīt, lai jūsu uzņēmumam Amgen sniegtie personas dati tiktu piegādāti jums strukturētā, parasti izmantotā un mašīnlasāmā formātā, ievērojot noteiktus nosacījumus, un lai to varētu pieprasīt, sazinoties ar Amgen privātuma politikas biroju pa e -pastu privacy@amgen.com

7. Jūsu personas datu glabāšana

Amgen glabā jūsu personas datus tik ilgi, cik tas ir nepieciešams šajā Paziņojumā par privātumu iekļauto mērķu sasniegšanai un jūsu personas datu saglabāšanu saskaņā ar attiecīgo likumu un noteikumu prasībām.

Glabāšanas kritērijus nosaka:

 • Apkopoto personas datu apstrādes mērķis un šī mērķa izpilde.
 • Pamats, uz kura tiek apkopoti personas dati. Piekrišanas gadījumā jūs to varat atsaukt jebkurā laikā.
 • Obligātie datu saglabāšanas periodi, ko nodrošina līgumiskās un normatīvās prasības.

8. Kā piekļūt, mainīt vai izdzēst savus personīgos datus no Amgen datu bāzēm?

Ja jūs vēlaties piekļūt saviem datiem, mainīt vai lūgt izdzēst savu personīgo informāciju no datu bāzem, lūdzu, sazinieties ar Amgen Datu privātuma uzraudzības komandu:

El.p.: privacy@amgen.com Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas Workland G9, P407-P408 Gedimino pr. 9, 01103, Vilnius Lietuva

9. Jums ir tiesības iesniegt sūdzību vietējā datu aizsardzības uzraudzības iestādē, kontaktinformācija ir atrodama:

Datu Valsts inspekcija
Tālr. +371 67223131 e-pasts@dvi.gov.lv Adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050

10. Jūs varat sazināties ar Amgen Datu privātuma komandu:

El.p.: privacy@amgen.com Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas Workland G9, P407-P408 Gedimino pr. 9, 01103, Vilnius Lietuva
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ PRIVATUMO POLITIKA

1. Kokiais atvejais „Amgen“ renka jūsų asmens duomenis?

 • Kai bendraujate su „Amgen“ personalu ar „Amgen“ atstovais.
 • Kai dalyvaujate arba išreiškiate norą dalyvauti su „Amgen“ susijusioje veikloje, pvz.: klinikiniuose tyrimuose, patariamosiose tarybose ar konsultacijose.
 • Kai registruojatės į „Amgen“ remiamą renginį (įskaitant nuotolinius renginius).
 • Kai kreipiatės į „Amgen“ dėl medicininės informacijos, saugumo ar kokybės klausimais.

Be to, „Amgen“ reguliariai gauna profesinę informaciją apie sveikatos priežiūros specialistus Europoje iš trečiosios šalies paslaugos teikėjo. „Amgen“ imasi veiksmų, kad užtikrintų, jog gaunama informacija būtų surinkta ir perduota laikantis taikomų asmens duomenų apsaugos teisės aktų.

2. Kodėl „Amgen“ tvarko jūsų asmens duomenis?

„Amgen“ tvarko jūsų asmens duomenis šiems tikslams:

 • „Amgen“ komercinei ir mokslinei veiklai, pvz., dalyvavimui rinkos tyrimuose, klinikiniams tyrimams, profesiniams susitikimams ar kongresams, valdyti;
 • „Amgen“ produktams ir paslaugoms reklamuoti ir vertinti (pvz., rinkodaros naujienlaiškių siuntimui ar rinkos tyrimų vykdymui);
 • siekiant atsakyti į prašymus pateikti medicininę informaciją;
 • siekiant padėti jums suplanuoti keliones, susijusias su „Amgen“ veikla ar produktais;
 • teisiniams ir norminiams reikalavimams vykdyti, pavyzdžiui, saugumo stebėsenai, pranešimams apie nepageidaujamus reiškinius ir vidaus audito įsipareigojimų vykdymui;
 • siekiant nustatyti jūsų tapatybę ir bendradarbiauti su jumis kaip moksliniu ekspertu ar profesiniu autoritetu;
 • tokiems tikslams kaip saugojimas ir atsarginių kopijų darymas.

3. Kokius asmens duomenis tvarkome?

Priklausomai nuo tikslo, kuriam asmens duomenys renkami, „Amgen“ gali tvarkyti šiuos duomenis:

 • jūsų vardą, pavardę;
 • jūsų kontaktinę informaciją, pvz., adresą, el. pašto adresą ir telefono numerį;
 • jūsų prisijungimo vardą ir slaptažodį, kurių reikia norit naudotis „Amgen“ paslaugomis internete;
 • jūsų gyvenimo aprašymą ir profesinę informaciją, pvz., specializacijos sritis;
 • bendradarbiavimo su „Amgen“ istoriją;
 • kontaktų su „Amgen“ pardavimo atstovais ar medicinos personalu datas ir trumpą pokalbių santrauką;
 • finansinę ir bankinę informaciją, bet tik tuo atveju, jei ji būtina norint sumokėti jums už paslaugas ar kompensuoti jūsų išlaidas.

4. Kas gali peržiūrėti jūsų asmens duomenis?

Priklausomai nuo tikslo, kuriam asmens duomenys renkami, jūsų asmens duomenis galės peržiūrėti:

 • įgaliotas „Amgen“ ar „Amgen“ vardu veikiančių jos atstovų personalas laikydamasis taikomų asmens duomenų apsaugos įstatymų;
 • reguliuojančiosios institucijos ir etikos komitetai arba trečiosios šalys, kaip nustatyta taikomuose įstatymuose;
 • trečiosios šalys, kurios „Amgen“ nurodymu tvarko asmens duomenis kaip asmens duomenų tvarkytojai (pvz., kelionių agentūra ar klinikinių tyrimų organizacija);
 • trečiosios šalys, su kuriomis bendradarbiauja „Amgen“ (pvz., kitos farmacinės bendrovės), tačiau tik ėmusis protingų veiksmų užtikrinti, kad tokia informacija dalytis galime pagal taikomus asmens duomenų apsaugos įstatymus.

5. Kur tvarkomi jūsų asmens duomenys?

„Amgen“ yra daugianacionalė bendrovė, kurios būstinė yra įsikūrusi Jungtinėse Amerikos Valstijose. „Amgen“ turi duomenų centrus visame pasaulyje, įskaitant Europos Sąjungoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose. „Amgen“ gali tvarkyti asmens duomenis pasaulinėse duomenų bazėse, prie kurių prisijungti gali įgaliotas „Amgen“ personalas visame pasaulyje.

Asmens duomenų perdavimas už Europos ribų vykdomas pagal taikomus asmens duomenų apsaugos įstatymus. Nepriklausomai nuo to, kur jūsų asmens duomenys renkami ir tvarkomi, „Amgen“ taiko ir įsipareigoja užtikrinti, kad paslaugų teikėjai taikys tinkamas administracines, technines ir fizines saugumo priemones jūsų asmens duomenims apsaugoti.

Asmens duomenų perdavimas tarp „Amgen“ ir „Amgen“ grupės įmonių vykdomas laikantis taikomų įstatymų ir mūsų Bendrovėms privalomų taisyklių (angl. Binding Corporate Rules). Daugiau apie Bendrovėms privalomas taisykles, įskaitant jūsų galimybę pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo pažeidžiant minėtas taisykles, apsilankykite adresu http://www.amgen.com/bcr.

Gavėjas Saugumo priemonės, taikomos perduodant asmens duomenis į šalis, dėl kurių ES Komisija nėra priėmusi sprendimo dėl tinkamumo Papildoma informacija
„Amgen“ įmonių grupė Bendrovėms privalomos taisyklės (BPT) http://www.amgen.com/bcr/
Apsilankykite svetainėje norėdami pateikti skundą dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo pažeidžiant BPT.
Tiekėjai, tvarkantys asmens duomenis pagal „Amgen“ nurodymus Pavyzdinės sutartys Norėdami gauti kopiją, susisiekite su „Amgen“ duomenų apsaugos pareigūnu adresu privacy@amgen.com.

6. Kaip galite pasinaudoti savo teise į duomenų perkeliamumą?

Jūs turite teisę į duomenų perkeliamumą, t. y. turite teisę reikalauti, kad asmens duomenys, kuriuos pateikėte „Amgen“, būtų pateikti jums susistemintu, paprastai naudojamu kompiuterio skaitomu formatu esant tam tikroms sąlygoms. Šią teisę įgyvendinti galima susisiekus su „Amgen“ duomenų apsaugos pareigūnu adresu privacy@amgen.com.

7. Jūsų asmens duomenų saugojimas

„Amgen“ tvarko jūsų asmens duomenis tiek, kiek reikalinga šiame privatumo pareiškime išdėstytiems tikslams pasiekti ir jūsų asmens duomenims saugoti pagal aktualių įstatymų ir norminių aktų nuostatas

Taikomi kriterijai nustatomi atsižvelgiant į:

 • tikslą, kuriam asmens duomenys buvo surinkti, ir to tikslo įgyvendinimą;
 • pagrindą, kuriuo vadovaujantis duomenys yra renkami, pvz., sutikimo, kurį bet kuriuo metu galite panaikinti;
 • privalomi saugojimo terminai yra nustatyti sutartiniuose ir norminiuose reikalavimuose.

8. Kaip peržiūrėti, keisti ar pašalinti Jūsų asmens duomenis iš „Amgen“ duomenų bazių?

Jei norėtumėte peržiūrėti, keisti, ar pašalinti Jūsų asmens duomenis iš mūsų duomenų bazių, prašytume susisiekti su “Amgen” privatumo atitikties skyriumi:

El. p.: privacy@amgen.com Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas Workland G9, P407-P408 Gedimino pr. 9, 01103, Vilnius

9. Kaip susisiekti su duomenų apsaugą kontroliuojančia institucija?

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija
El. p.: ada@ada.lt Telefonas: (8 5) 271 28 04 L. Sapiegos 17, 10312, Vilnius

10. Kaip susisiekti su “Amgen” privatumo atitikties skyriumi?

El. p.: privacy@amgen.com Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas Workland G9, P407-P408 Gedimino pr. 9, 01103, Vilnius