Do you want to link to this External Website and leave Amgen.eu?

YOU ARE NOW LEAVING THIS WEBSITE.

Amgen Europe takes no responsibility for, and exercises no control over, the organizations, views, or accuracy of the information contained on this server or site.

community guidelines

Amgen Inc. (“Amgen,” “We” or “Our”) uses social media as part of our commitment to communicate to our customers, patients who use our products and stakeholders in a transparent and timely manner. Amgen offers several social media channels that you can use to keep up to date with Amgen news and activities. These social media channels are subject to Amgen’s Code of Conduct which can be read here.

When you engage with any of Amgen’s social media channels, you are agreeing to these Community Guidelines (the Guidelines) in addition to the Terms of Service / User Agreements and/or other legal notices provided by Amgen and those of the respective social media platforms including, but not limited to, TwitterFacebook, YouTubeLinkedIn.

Please follow the guidelines below when engaging with Amgen:

If the Amgen site allows for commenting, forwarding, re-posting, liking or other interactive functionality by users, please do not share comments that contain:

 • Use of Amgen products not in accordance with the approved prescribing information;
 • Inappropriate comments or inferences about Amgen’s competitors;
 • Incorrect, false, misleading, confidential or non-public content;
 • Communications that could embarrass, harass, or offend other persons, are defamatory or would constitute an invasion of an individual’s privacy;
 • Sexually offensive material or comments or anything that might offend or disparage another person because of his or her race, sex, color, religion, age, sexual orientation, gender identity or disability;
 • Advertising or promotion of products or services;
  • Please do not post any content that will infringe others’ copyright or trademark.

Amgen reserves the right to reject and/or remove comments that are not in keeping with these Guidelines and to block users that violate these Guidelines.

Important – Adverse Events, Product Complaints, and Other Safety Findings: If your post includes a possible adverse event, product complaint, or other safety finding associated with an Amgen product, we may be required by law to contact you for further information. You may contact us directly to report an adverse event, product complaint, or other safety finding related to an Amgen product by calling Amgen Medical Information at 1-800-77-AMGEN (1-800-772-6436). For countries outside of the United States, please click here for local Amgen contact information. Alternatively if you prefer, you may contact your local health authority.

We also want you to know that:

 • Due to the nature of our industry, Amgen may not be able to talk about certain topics with you online. In such circumstances, we will let you know and suggest others means in which to communicate with Amgen.
 • Amgen has medical professionals available to respond to Healthcare Professionals’ questions – please call 1-800-77-AMGEN (1-800-772-6436) or visit www.amgenmedinfo.com.
 • Comments and other material not posted by Amgen don’t necessarily reflect Amgen’s views or opinions and we cannot guarantee its accuracy or reliability. Amgen does not endorse this content.  All content is the responsibility of the individual posting it.
 • Amgen’s posts are informational and should not be viewed as professional or medical advice. Always seek out guidance from your physician with any questions you may have regarding a medical condition or treatment.
 • If you are a minor, do not share your comment without the knowledge and permission of a parent or legal guardian.

Effective March 20, 2018Směrnice společnosti Amgen pro použití sociálních médií

Společnost Amgen Inc. (dále jen „Amgen“, „my“ nebo „náš/naše“) používá sociální média jako součást svého závazku komunikovat se zákazníky, pacienty, kteří používají naše produkty, a zainteresovanými osobami transparentně a včas. Amgen nabízí několik sociálně-mediálních kanálů, které můžete využít ke sledování novinek a aktivit společnosti Amgen. Tyto sociálně-mediální kanály podléhají Etickému kodexu společnosti Amgen, který si můžete přečíst zde.

Použitím některého ze sociálně-mediálních kanálů Amgen projevujete souhlas s touto Směrnicí pro komunitu uživatelů (dále jen Směrnice) a také s Všeobecnými podmínkami poskytování služeb / Uživatelskými dohodami a/nebo dalšími právními dokumenty společnosti Amgen a s podmínkami příslušných sociálně-mediálních platforem, včetně, avšak bez omezení sítě TwitterFacebook, YouTubeLinkedIn.

Při použití kanálů Amgen dodržujte následující zásady:

Pokud webové místo Amgen umožňuje přidávání komentářů, přeposílání, sdílení, návazných příspěvků, dávání lajků nebo jiné interaktivní uživatelské funkce, nesdílejte prosím komentáře obsahující:

 • Použití produktů Amgen způsobem, který není v souladu se schválenými informacemi pro jejich předepisování.
 • Nevhodné komentáře nebo závěry o konkurenci Amgen.
 • Nesprávné, falešné, zavádějící, důvěrné nebo neveřejné informace.
 • Komunikaci, která by mohla urazit, obtěžovat nebo se dotknout jiných osob, která je pomlouvačná nebo představuje zásah do soukromí osob.
 • Sexuálně urážlivé materiály nebo poznámky nebo cokoli, co by mohlo urazit nebo znevažovat jinou osobu z důvodu její rasy, pohlaví, barvy pleti, náboženství, věku, sexuální orientace, genderové identity nebo postižení.
 • Reklamu nebo propagaci produktů nebo služeb.
  • Nezveřejňujte žádný obsah, který porušuje autorská práva nebo ochranné známky jiných osob.

Amgen si vyhrazuje právo odmítnout a/nebo odstranit komentáře, které nejsou v souladu s touto Směrnicí, a zablokovat uživatele, kteří ji porušují.

Důležité – nežádoucí účinky, stížnosti na produkty a jiná zjištění týkající se bezpečnosti: Pokud váš příspěvek obsahuje informace o možném nežádoucím účinku, stížnosti na produkt nebo jiné zjištění týkající se bezpečnosti v souvislosti s produktem Amgen, můžeme mít zákonnou povinnost kontaktovat Vás a požádat Vás o další informace. Nežádoucí účinek, stížnost na produkt nebo jiné zjištění týkající se bezpečnosti v souvislosti s produktem Amgen, nám můžete sdělit i přímo, na lince zdravotních informací (Amgen Medical Information) na čísle 1-800-77-AMGEN (1-800-772-6436). Pro země mimo USA klikněte zde, kde naleznete místní kontaktní informace Amgen. Můžete se rovněž obrátit na příslušný státní ústav pro kontrolu léčiv, dáváte-li tomu přednost.

Rádi bychom Vás upozornili také na to, že:

 • Vzhledem k povaze našeho odvětví se může stát, že Amgen nebude moci hovořit o některých tématech online. V takovém případě Vás o tom budeme informovat a navrhneme jiné způsoby komunikace se společností Amgen.
 • Amgen má k dispozici zdravotnické odborníky připravené odpovídat na dotazy lékařů a zdravotníků. Volejte prosím na číslo 1-800-77-AMGEN (1-800-772-6436) nebo navštivte stránky www.amgenmedinfo.com.
 • Komentáře a další materiály zveřejněné třetími osobami nemusejí nutně odrážet názory a mínění společnosti Amgen a nemůžeme zaručit ani jejich přesnost a spolehlivost. Společnost Amgen takový obsah nepodporuje. Za veškerý obsah odpovídá osoba, která jej zveřejnila.
 • Příspěvky Amgen jsou informačního charakteru a nelze je považovat za odborné nebo zdravotnické doporučení. V případě jakýchkoli dotazů ohledně svého zdravotního stavu nebo léčby vždy požádejte o pomoc lékaře.
 • Pokud jste nezletilí, neuveřejňujte žádné příspěvky bez svolení svého rodiče nebo zákonného zástupce.

Účinné od 20. března 2018

Amgen Social Media Community Richtlinien

Amgen Inc. („Amgen“, „Wir“ oder „Unser Unternehmen“) nutzt soziale Medien im Zuge unserer Verpflichtung, mit unseren Kunden, Patienten, die unsere Produkte nutzen, und Interessenvertretern transparent und zeitnah zu kommunizieren. Amgen bietet verschiedene Social-Media-Kanäle an, über die Sie sich über Neuigkeiten und Aktivitäten von Amgen auf dem Laufenden halten können. Diese Social-Media-Kanäle unterliegen dem Verhaltenskodex von Amgen, den Sie hier nachlesen können.

Wenn Sie mit einem der Social-Media-Kanäle von Amgen interagieren, stimmen Sie diesen Community-Richtlinien (den Richtlinien) zusätzlich zu den Nutzungsbedingungen/Nutzervereinbarungen und/oder anderen rechtlichen Hinweisen von Amgen sowie denen der jeweiligen Social-Media-Plattformen zu, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: TwitterFacebook, YouTubeLinkedIn.

Bitte befolgen Sie bei der Interaktion mit Amgen die folgenden Richtlinien:

Wenn auf der Amgen-Website Kommentare, Weiterleitungen, erneutes Posten, Likes oder andere interaktive Funktionen von Nutzern erlaubt sind, teilen Sie bitte keine Kommentare, die Folgendes enthalten:

 • Verwendung von Amgen-Produkten in einer Weise, die nicht den genehmigten Verschreibungsinformationen entspricht;
 • Unangemessene Kommentare über oder Rückschlüsse auf Amgens Wettbewerber;
 • Unzutreffende, falsche, irreführende, vertrauliche oder nicht öffentliche Inhalte;
 • Mitteilungen, die andere Personen bloßstellen, belästigen oder beleidigen könnten, verleumderisch sind oder eine Verletzung der Privatsphäre einer Person darstellen würden;
 • Sexuell beleidigende Inhalte oder Kommentare oder irgendetwas, das eine andere Person aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit, ihres Geschlechts, ihrer Hautfarbe, ihrer Religion, ihres Alters, ihrer sexuellen Orientierung, ihrer Geschlechtsidentität oder einer Behinderung beleidigen oder verunglimpfen könnte;
 • Werbung oder Reklame für Produkte oder Dienstleistungen;
  • Bitte stellen Sie keine Inhalte ein, die das Urheberrecht oder Warenzeichen anderer verletzen.

Amgen behält sich das Recht vor, Kommentare, die nicht im Einklang mit diesen Richtlinien stehen, abzulehnen und/oder zu entfernen und Nutzer zu blockieren, die gegen diese Richtlinien verstoßen.

Wichtig – Unerwünschte Ereignisse, Produktbeschwerden und andere Sicherheitsbefunde: Wenn Ihr Beitrag ein mögliches unerwünschtes Ereignis, eine Produktbeschwerde oder andere Sicherheitsbefunde im Zusammenhang mit einem Amgen-Produkt enthält, sind wir möglicherweise gesetzlich verpflichtet, Sie für weitere Informationen zu kontaktieren. Sie können uns direkt kontaktieren, um ein unerwünschtes Ereignis, eine Produktbeschwerde oder andere Sicherheitsbefunde im Zusammenhang mit einem Amgen-Produkt zu melden, indem Sie Amgen Medical Information unter der Rufnummer 1-800-77-AMGEN (+1-800-772-6436) anrufen. Für Länder außerhalb der Vereinigten Staaten klicken Sie bitte hier für lokale Amgen-Kontaktinformationen. Wenn Sie es bevorzugen, können Sie sich alternativ auch an Ihre örtliche Gesundheitsbehörde wenden.

Wir möchten auch, dass Sie wissen:

 • Aufgrund der Besonderheiten unserer Branche kann es sein, dass Amgen über bestimmte Themen nicht online mit Ihnen sprechen kann. In solchen Fällen werden wir Sie informieren und Ihnen andere Kanäle vorschlagen, um mit Amgen zu kommunizieren.
 • Amgen hat medizinisches Fachpersonal zur Verfügung, um Fragen von Ärzten zu beantworten – bitte rufen Sie 1-800-77-AMGEN (+1-800-772-6436) an oder besuchen Sie www.amgenmedinfo.com.
 • Kommentare und andere Inhalte, die nicht von Amgen veröffentlicht wurden, bringen nicht notwendigerweise die Ansichten oder Meinungen von Amgen zum Ausdruck, und wir können nicht für deren Richtigkeit oder Verlässlichkeit garantieren. Amgen macht sich diese Inhalte nicht zu eigen. Für alle Inhalte ist die Person verantwortlich, die sie eingestellt hat.
 • Amgens Beiträge haben informativen Charakter und sollten nicht als professioneller oder medizinischer Rat angesehen werden. Lassen Sie sich immer von Ihrem Arzt beraten, wenn Sie Fragen zu einer Krankheit oder Behandlung haben.
 • Wenn Sie minderjährig sind, teilen Sie Ihren Kommentar nicht ohne das Wissen und die Erlaubnis eines Elternteils oder Erziehungsberechtigten.

Gültig ab 20. März 2018

Directivas comunitarias sobre medios sociales de Amgen

En Amgen Inc. («Amgen», «nosotros» o «nuestro») usamos medios sociales como parte de nuestro compromiso de comunicación transparente y oportuna con nuestros clientes, pacientes que utilizan nuestros productos e interesados. Amgen ofrece varios canales de medios sociales que se pueden usar para mantenerse al tanto de las noticias y actividades de Amgen. Estos canales de medios sociales están gobernados por el Código de Conducta de Amgen, que puede leerse aquí.

Al participar en cualquiera de los canales de medios sociales de Amgen, usted acepta estas Directivas Comunitarias («Directivas») además de los Términos de Servicio/Acuerdos de los Usuarios y otros avisos legales proporcionados por Amgen y aquellos de las plataformas respectivas de medios sociales, entre otras, TwitterFacebook, YouTubeLinkedIn.

Le rogamos respetar las directivas siguientes al comunicarse con Amgen:

Si el sitio de Amgen permite hacer comentarios, reenviar, repostear, decir «me gusta» u otras funcionalidades interactivas de los usuarios, no publique comentarios que contengan:

 • Un uso de los productos Amgen distinto de la información aprobada en la ficha técnica;
 • Comentarios o inferencias inapropiados sobre los competidores de Amgen;
 • Contenido incorrecto, falso, engañoso, confidencial o privado;
 • Comunicaciones que pudieran avergonzar, intimidar u ofender a otras personas, que sean difamatorias o que constituyan una invasión a la privacidad de una persona;
 • Materiales o comentarios de índole sexual o nada que pudiera ofender o denigrar a otra persona debido a su raza, sexo, color, religión, edad, orientación sexual, identidad de género o discapacidad;
 • Anuncios o promociones de productos o servicios;
  • Le rogamos no publicar contenido que infrinja derechos de autor o marcas comerciales de terceros.

Amgen se reserva el derecho de rechazar o borrar comentarios que no respeten estas Directivas, y de bloquear a aquellos usuarios que violen estas Directivas.

Importante: Acontecimientos adversos, quejas sobre productos y otros hallazgos de seguridad: Si su publicación incluye un posible acontecimiento adverso, queja sobre productos u otro hallazgo de seguridad asociado a un producto Amgen, es posible que tengamos la obligación legal de contactarnos con usted para obtener más información. Puede contactarse directamente con nosotros para notificar un acontecimiento adverso, una queja sobre un producto u otro hallazgo de seguridad relacionado con un producto Amgen llamando a Amgen Medical Information al 1-800-77-AMGEN (1-800-772-6436). Para países fuera de los Estados Unidos, haga clic aquí   para ver la información de contacto local de Amgen. O si lo prefiere, puede contactarse con la autoridad sanitaria local.

También queremos que sepa que:

 • Debido a la naturaleza de nuestra industria, es posible que Amgen no pueda hablar con usted sobre ciertos temas en línea. En tales circunstancias, se lo haremos saber y le sugeriremos otros medios para comunicarse con Amgen.
 • Amgen cuenta con profesionales médicos disponibles para responder a preguntas de Profesionales Sanitarios; llame al 1-800-77-AMGEN (1-800-772-6436) o visite www.amgenmedinfo.com.
 • Los comentarios y otros materiales no publicados por Amgen no reflejan necesariamente las opiniones o puntos de vista de Amgen y no podemos garantizar su precisión o fiabilidad. Amgen no suscribe este contenido. Todo contenido es responsabilidad de la persona que lo publica.
 • Las publicaciones de Amgen son de naturaleza informativa y no deben tomarse como consejos médicos o profesionales. Pida orientación siempre a su médico si tiene preguntas sobre alguna enfermedad o tratamiento.
 • Si eres menor de edad, no publiques tu comentario sin el conocimiento y permiso de un progenitor o tutor legal.

Vigentes desde el 20 de marzo de 2018.

Lignes directrices destinées à la communauté des médias sociaux Amgen

Amgen Inc. (« Amgen », « nous » ou « nos ») utilise les médias sociaux dans le cadre de notre engagement à communiquer avec nos clients, les patients qui utilisent nos produits et nos partenaires de manière transparente et en temps opportun. Amgen est présent sur plusieurs réseaux de medias sociaux auxquels vous pouvez vous connecter pour vous tenir au courant des actualités et activités d’Amgen. Ces réseaux sociaux sont soumis au code de conduite d’Amgen que vous pouvez consulter ici.

Lorsque vous nouez le dialogue avec l’un des réseaux de médias sociaux d’Amgen, vous acceptez les présentes lignes directrices destinées à la Communauté (les « lignes directrices ») en plus des conditions d’utilisation/accords d’utilisation et/ou autres mentions légales fournies par Amgen et par les plateformes de médias sociaux respectives, notamment, sans toutefois s’y limiter, TwitterFacebook, YouTubeLinkedIn.

Veuillez respecter les lignes directrices ci-dessous lors de vos échanges avec Amgen :

Si le site d’Amgen autorise les utilisateurs à commenter, transmettre, republier, aimer ou à utiliser d’autres fonctionnalités interactives, veuillez ne pas partager de commentaires contenant :

 • une utilisation de produits d’Amgen non conforme aux informations de prescription approuvées ;
 • des remarques ou conclusions inappropriées concernant les concurrents d’Amgen ;
 • des contenus incorrects, faux, trompeurs, confidentiels ou non publics ;
 • des communications qui pourraient embarrasser, harceler ou offenser d’autres personnes, être diffamatoires ou constituer une atteinte à la vie privée d’une personne ;
 • des contenus ou propos à caractère sexuel ou tout ce qui pourrait offenser ou dénigrer une autre personne en raison de son origine ethnique, son sexe, sa couleur, sa religion, son âge, son orientation sexuelle, son identité sexuelle ou son handicap ;
 • une publicité ou promotion de produits ou services ;
  • Il est interdit de publier tout contenu à même de porter atteinte aux droits d’auteur ou aux droits de marque commerciale de tiers.

Amgen se réserve le droit de rejeter et/ou de supprimer des commentaires qui sont contraires à ces lignes directrices et de bloquer les utilisateurs qui les enfreignent.

Important – Événements indésirables, réclamations sur les produits, et autres informations nouvelles de sécurité : Si votre publication inclut un événement indésirable possible, une réclamation produit ou une autre information nouvelle de sécurité liée à un produit Amgen, nous pouvons être tenus légalement de vous contacter pour obtenir des renseignements supplémentaires. Vous pouvez nous contacter directement pour signaler un événement indésirable, une réclamation produit, ou une autre information nouvelle de sécurité liée à un produit Amgen en appelant la ligne d’informations médicales d’Amgen au 1-800-77-AMGEN (1-800-772-6436). Pour les pays autres que les États-Unis, veuillez cliquer ici pour obtenir les coordonnées d’Amgen dans votre pays. Ou bien, si vous préférez, vous pouvez contacter l’autorité de santé de votre pays.

Nous voulons aussi que vous sachiez :

 • En raison de la nature de notre industrie, Amgen peut ne pas être en mesure d’aborder certains sujets avec vous en ligne. Le cas échéant, nous vous en informerons et vous proposerons d’autres moyens d’entrer en contact avec Amgen.
 • Des professionnels médicaux d’Amgen sont disponibles pour répondre aux questions des professionnels de la santé – veuillez appeler le 1-800-77-AMGEN (1-800-772-6436) ou consulter le site www.amgenmedinfo.com.
 • Les commentaires et autres contenus non publiés par Amgen ne reflètent pas nécessairement les points de vue ou opinions d’Amgen et nous ne pouvons en garantir l’exactitude ou la fiabilité. Amgen ne cautionne pas ces contenus. Toute personne publiant un contenu est responsable du contenu qu’elle publie.
 • Les publications d’Amgen sont à titre d’information et ne doivent pas être considérées comme des avis professionnels ou médicaux. Consultez votre médecin en toutes circonstances si vous avez des questions concernant une maladie ou un traitement.
 • Si vous êtes mineur(e), ne partagez pas votre commentaire sans qu’un parent ou représentant légal en ait connaissance et vous y autorise.

En vigueur à compter du 20 mars 2018


Linee guida per la community sui social media Amgen

Amgen Inc. (“Amgen,” “Noi” o “Nostro/a/i/e”) utilizza i social media, nell’ambito del proprio impegno, per la comunicazione trasparente e tempestiva con clienti, pazienti che utilizzano i prodotti Amgen e le parti interessate. Amgen offre diversi social media che è possibile utilizzare per tenere il passo con le notizie e le attività di Amgen. Questi social media sono soggetti al Codice di condotta di Amgen disponibile qui.

Nell’interazione con uno dei social media di Amgen, si accettano le presenti Linee guida per la community (le Linee guida) oltre ai Termini di servizio/Condizioni d’uso e/o altre note legali fornite da Amgen e quelle delle rispettive piattaforme di social media tra cui, ma non limitati a, TwitterFacebook, YouTubeLinkedIn.

Nell’interazione con Amgen, attenersi alle seguenti linee guida:

Se il sito di Amgen consente commenti, inoltro, ripubblicazione, gradimento o altre funzionalità interattive da parte degli utenti, non condividere commenti che contengano:

 • Uso di prodotti Amgen non conformi con le informazioni prescritte approvate;
 • Commenti o inferenze inappropriati sui concorrenti di Amgen;
 • Contenuto errato, falso, fuorviante, confidenziale o non di carattere pubblico;
 • Comunicazioni che potrebbero mettere in imbarazzo, molestare o offendere altre persone, diffamatorie o che costituirebbero un’intrusione della privacy di una persona;
 • Materiale o commenti sessualmente offensivi o tutto ciò che possa offendere o denigrare un’altra persona in ragione di razza, sesso, colore, religione, età, orientamento sessuale, identità di genere o disabilità;
 • Pubblicità o promozione di prodotti o servizi;
  • Non pubblicare contenuti che possano violare il copyright o il marchio di fabbrica di altri.

Amgen si riserva il diritto di rifiutare e/o rimuovere commenti non in linea con le presenti Linee guida e di bloccare gli utenti che violano queste Linee guida.

Importante: eventi avversi, reclami sui prodotti e altri esiti di sicurezza: se il post include un possibile evento avverso, reclamo relativo al prodotto o altre informazioni sulla sicurezza associate a un prodotto Amgen, potremmo rivolgerci alla legge affinché contatti l’autore del post al fine di acquisire ulteriori informazioni. È possibile contattarci direttamente per segnalare eventi avversi, reclami relativi al prodotto o altre informazioni di sicurezza relative a un prodotto Amgen rivolgendosi ad Amgen per le Informazioni mediche al numero 1-800-77-AMGEN (1-800-772-6436). Per i Paesi al di fuori degli Stati Uniti, fare clic qui per informazioni sui contatti Amgen locali. In alternativa, se si preferisce, è possibile contattare l’autorità sanitaria locale.

Desideriamo inoltre segnalare che:

 • A causa della natura del settore di appartenenza, Amgen potrebbe non essere in grado di affrontare determinati argomenti online. In tali circostanze, segnaleremo e suggeriremo altri mezzi con cui comunicare con Amgen.
 • Amgen dispone di professionisti del settore medico per rispondere alle domande degli operatori sanitari, rivolgendosi al numero 1-800-77-AMGEN (1-800-772-6436) o visitando la pagina www.amgenmedinfo.com.
 • Commenti e altro materiale non pubblicato da Amgen non riflettono necessariamente le opinioni di Amgen, pertanto non possiamo garantirne l’accuratezza o l’affidabilità. Amgen non approva questi contenuti. L’intero contenuto è responsabilità dell’autore che lo pubblica.
 • I post di Amgen sono puramente informativi e non devono essere considerati come consigli medici o professionali. Consultare sempre il proprio medico per qualsiasi domanda riguardo una condizione medica o un trattamento.
 • I minorenni non devono condividere i propri commenti all’insaputa e senza il permesso di un genitore o di un tutore legale.

A decorrere dal 20 marzo 2018A decorrere dal 20 marzo 2018

Az Amgen közösségi médiára vonatkozó irányelvei

Az Amgen Inc. (a továbbiakban: „Amgen”, „mi” vagy „miénk”) azért használja a közösségi médiát, mert elkötelezett a termékeit használó ügyfelekkel és betegekkel, illetve az érdekelt felekkel történő átlátszó és rendszeres kapcsolattartás iránt. Az Amgen számos közösségimédia-felületen van jelen, ahol Ön tájékozódhat az Amgennel kapcsolatos legfrissebb hírekről és tevékenységekről. E közösségimédia-felületek megfelelnek az Amgen Magatartáskódexének, melyet itt talál.

Az Amgen közösségimédia-felületeinek használatával Ön elfogadja a jelen közösségi irányelveket (a továbbiakban: „Irányelvek”), illetve a Szolgáltatási Feltételeket/Felhasználói Megállapodásokat és/vagy az Amgen és az adott közösségimédia-felület, többek között a Twitter, a Facebook, a YouTube és a LinkedIn által kiadott egyéb jogi közleményeket.

Kérjük, az Amgennel való kapcsolatfelvétel során tartsa be az alábbi irányelveket:

Amennyiben az Amgen oldalán engedélyezett a felhasználók számára a hozzászólás, a továbbítás, a megosztás, a kedvelés vagy egyéb interaktív funkció, kérjük, ne írjon olyan hozzászólásokat, melyek a következőket tartalmazzák:

 • Amgen-termékek nem a jóváhagyott adagolási előírásnak megfelelő használata;
 • az Amgen versenytársaival kapcsolatos helytelen megjegyzések vagy következtetések;
 • pontatlan, hamis, félrevezető, bizalmas vagy nem a nyilvánosságnak szánt tartalom;
 • más személyeket feszélyező, zaklató vagy sértő közlések, becsmérlő vagy egy személy személyiségi jogait sértő megjegyzések;
 • szexuálisan sértő tartalom vagy hozzászólás vagy minden egyéb, ami sértő vagy becsmérlő lehet egy másik emberre nézve rassz, nem, bőrszín, vallás, életkor, szexuális irányultság, nemi identitás vagy fogyatékosság tekintetében;
 • termékek vagy szolgáltatások reklámozása vagy promóciója;
  • Kérjük, ne tegyen közzé olyan tartalmat, amely sérti más személyek szerzői jogát vagy védjegyét.

Az Amgen fenntartja magának a jogot, hogy elutasítsa és/vagy eltávolítsa a jelen Irányelveknek nem megfelelő megjegyzéseket, és letiltsa a jelen Irányelveket megszegő felhasználókat.

Fontos – Nemkívánatos események, termékekkel kapcsolatos panaszok és egyéb biztonsági kérdések: Amennyiben bejegyzésében egy lehetséges nemkívánatos eseményt, termékkel kapcsolatos panaszt vagy Amgen-készítménnyel kapcsolatos egyéb biztonsági kérdést említ meg, a jogszabályok értelmében fel kell vennünk Önnel a kapcsolatot, hogy további információkat kérjünk. Nemkívánatos eseménnyel, termékkel kapcsolatos panasszal vagy Amgen-készítménnyel kapcsolatos egyéb biztonsági kérdéssel közvetlenül hozzánk is fordulhat az Amgen orvosi információs vonalán, az 1-800-77-AMGEN (1-800-772-6436) számon. Ha Ön az Egyesült Államok területén kívül él, ide kattintva megtekintheti az Amgen helyi elérhetőségeit az egyes országokban. Ha szeretné, a helyi egészségügyi hatósághoz is fordulhat.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy:

 • Iparágunk természetéből adódóan az Amgen bizonyos témákat nem vitathat meg Önnel online. Ilyen esetekben tájékoztatjuk Önt erről, és másik kommunikációs csatornát javasolunk.
 • Az Amgen orvosi szakemberei készséggel állnak az egészségügyi szakemberek rendelkezésére kérdés esetén. Hívja az 1-800-77-AMGEN (1-800-772-6436) telefonszámot, vagy látogasson el a www.amgenmedinfo.com oldalra.
 • Azok a hozzászólások és egyéb anyagok, amelyeket nem az Amgen tesz közzé, nem feltétlenül tükrözik az Amgen nézeteit vagy véleményét, és nem vállalunk felelősséget ezek pontosságáért vagy megbízhatóságáért. Az Amgen elhatárolódik az ilyen tartalmaktól. A tartalomért az azt közzétevő személy felel.
 • Az Amgen bejegyzései tájékoztató jellegűek, és nem tekintendők szakmai vagy orvosi tanácsadásnak. Egészségügyi állapotával vagy kezelésével kapcsolatos kérdéseivel mindig forduljon orvosához!
 • Ha kiskorú vagy, hozzászólásodat kizárólag szülő vagy törvényes gyám értesítésével és engedélyével teheted közzé.

Hatálybalépés napja: 2018. március 20.

Amgen-communityrichtlijnen voor sociale media

Amgen Inc. ("Amgen", "Wij" of "Ons/Onze") maakt gebruik van sociale media als onderdeel van onze inzet om op transparante en tijdige wijze te communiceren met onze klanten, de patiënten die onze producten gebruiken en belanghebbenden. Amgen heeft verschillende sociale-mediakanalen die u kunt gebruiken om op de hoogte te blijven van nieuws over Amgen en zijn activiteiten. Deze sociale-mediakanalen zijn onderworpen aan de Gedragscode van Amgen die u hier kunt lezen.

Wanneer u een van de sociale-mediakanalen van Amgen gebruikt, stemt u in met deze Community-richtlijnen (de Richtlijnen) naast de algemene voorwaarden/gebruikersovereenkomsten en/of andere juridische kennisgevingen die door Amgen en de respectieve sociale-mediaplatforms worden verstrekt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, TwitterFacebook, YouTube en LinkedIn.

Volg onderstaande richtlijnen wanneer u met Amgen in contact treedt:

Als gebruikers op de Amgen-website kunnen reageren, en berichten kunnen doorsturen, opnieuw plaatsen, leuk vinden of van andere interactieve functionaliteiten gebruik kunnen maken, deel dan geen opmerkingen die:

 • gaan over gebruik van Amgen-producten dat niet in overeenstemming is met de goedgekeurde voorschrijfinformatie;
 • ongepaste opmerkingen of conclusies over concurrenten van Amgen bevatten;
 • onjuiste, valse, misleidende, vertrouwelijke of niet-openbare inhoud bevatten;
 • berichten bevatten die anderen in verlegenheid brengen, pesten of beledigen, smadelijk zijn of die een inbreuk vormen op de privacy van een persoon;
 • seksueel aanstootgevend materiaal of opmerkingen of andere dingen bevatten die anderen kunnen beledigen of in diskrediet brengen op basis van zijn of haar ras, geslacht, kleur, religie, leeftijd, seksuele geaardheid, geslachtidentiteit of invaliditeit;
 • reclame maken voor producten of diensten of deze aanbevelen.
  • Post geen content die inbreuk maakt op het copyright of handelsmerk van anderen.

Amgen behoudt zich het recht voor opmerkingen af te wijzen en/of te verwijderen die niet in overeenstemming zijn met deze Richtlijnen en om gebruikers te blokkeren die deze Richtlijnen schenden.

Belangrijk – Ongewenste voorvallen, klachten over producten en andere veiligheidsbevindingen: Als uw post een mogelijk ongewenst voorval, klacht over een product of andere veiligheidsbevinding in verband met een product van Amgen bevat, zijn wij mogelijk wettelijk verplicht contact met u op te nemen voor nadere informatie. U kunt rechtstreeks contact met ons opnemen om een ongewenst voorval, klacht over een product of andere veiligheidsbevinding over een product van Amgen  te melden door te bellen naar Amgen Medical Information op 1-800-77-AMGEN (1-800-772-6436). Voor landen buiten de Verenigde Staten kunt u hier klikken voor plaatselijke contactinformatie van Amgen. U kunt ook, als u hieraan de voorkeur geeft, contact opnemen met uw plaatselijke gezondheidsinstantie.

Ook wijzen wij u er op dat:

 • Ten gevolge van de aard van onze bedrijfstak, Amgen mogelijk niet in staat is om online met u over bepaalde onderwerpen te praten. In dergelijke omstandigheden informeren wij u over en suggereren we andere manieren waarop u met Amgen kunt communiceren.
 • Amgen heeft medische professionals klaarstaan om vragen te beantwoorden van zorgverleners – hiervoor kunt u bellen met 1-800-77-AMGEN (1-800-772-6436) of gaat u naar www.amgenmedinfo.com.
 • Opmerkingen en ander materiaal dat niet door Amgen is gepost, weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de standpunten of meningen van Amgen en we kunnen de juistheid of betrouwbaarheid ervan niet garanderen. Amgen onderschrijft deze content niet. De persoon die de content post, is hiervoor aansprakelijk.
 • De posts van Amgen dienen ter informatie en moeten niet worden beschouwd als professioneel of medisch advies. Raadpleeg bij vragen over een medische aandoening of behandeling altijd uw arts.
 • Als u minderjarig bent, deel uw commentaar dan niet zonder dat een ouder of wettelijke voogd hiervan op de hoogte is en hiervoor toestemming heeft gegeven. 

Inwerkingtreding 20 maart 2018

Wytyczne dotyczące kanałów spółki Amgen w mediach społecznościowych

Spółka Amgen Inc. („Amgen”) wykorzystuje media społecznościowe w ramach swojego zobowiązania do przejrzystego i terminowego informowania klientów, pacjentów korzystających z jej produktów oraz zainteresowanych podmiotów. Spółka Amgen oferuje kilka kanałów w mediach społecznościowych, za pomocą których można uzyskiwać aktualne wiadomości i informacje o podejmowanych przez nią działaniach. Te kanały w mediach społecznościowych podlegają „Kodeksowi postępowania” spółki Amgen, z którym można się zapoznać tutaj.

Korzystając z kanałów społecznościowych spółki Amgen, użytkownik akceptuje niniejsze „Wytyczne dotyczące mediów społecznościowych” („Wytyczne”) oraz „Warunki korzystania z usług” / umowy z użytkownikiem i/lub inne informacje prawne dostarczone przez spółkę Amgen oraz odpowiednie platformy społecznościowe, w tym między innymi Twitter, Facebook, YouTube i LinkedIn.

W przypadku nawiązywania kontaktu ze spółką Amgen należy postępować zgodnie z poniższymi wytycznymi:

Jeśli witryna spółki Amgen umożliwia komentowanie, przekazywanie, ponowne zamieszczanie, klikanie opcji „Lubię to” lub korzystanie z innych interaktywnych funkcji przez użytkowników, nie należy zamieszczać komentarzy, które zawierają:

 • treści dotyczące stosowania produktów spółki Amgen niezgodnie z zatwierdzonymi informacjami dotyczącymi przepisywania leków;
 • niewłaściwe komentarze lub wnioski dotyczące konkurentów spółki Amgen;
 • nieprawdziwe, fałszywe, wprowadzające w błąd, poufne lub niepubliczne treści;
 • informacje mogące wprawiać w zakłopotanie, nękać lub obrażać inne osoby, zniesławiać lub stanowić naruszenie prywatności;
 • materiały lub komentarze obraźliwe seksualnie lub jakiekolwiek inne treści, które mogłyby obrazić lub zdyskredytować inną osobę ze względu na jej rasę, płeć, kolor skóry, wyznanie, wiek, orientację seksualną, tożsamość płciową lub niepełnosprawność;
 • reklamę lub promocję produktów lub usług;
  • nie należy zamieszczać treści, które naruszają prawa autorskie lub znaki towarowe innych osób.

Spółka Amgen zastrzega sobie prawo do odrzucenia i/lub usunięcia komentarzy, które nie są zgodne z niniejszymi Wytycznymi, oraz do zablokowania użytkowników, którzy je naruszają.

Ważne — zdarzenia niepożądane, reklamacje produktu i inne kwestie dotyczące bezpieczeństwa: Jeśli wiadomość zamieszczana przez użytkownika zawiera informacje dotyczące ewentualnego zdarzenia niepożądanego, reklamacji produktu lub innej kwestii związanej z bezpieczeństwem produktu spółki Amgen, może ona być prawnie zobowiązana do skontaktowania się z użytkownikiem w celu uzyskania dalszych informacji. Ze spółką Amgen można skontaktować się bezpośrednio w celu zgłoszenia zdarzenia niepożądanego, reklamacji produktu lub innej kwestii dotyczącej bezpieczeństwa produktu Amgen, dzwoniąc pod numer 1-800-77-AMGEN (1-800-772-6436). W przypadku krajów innych niż Stany Zjednoczone należy kliknąć tutaj, aby uzyskać lokalne dane kontaktowe spółki Amgen. Ewentualnie, jeśli użytkownik woli, może skontaktować się z miejscowymi organami odpowiedzialnymi za ochronę zdrowia.

Spółka Amgen chce również, aby użytkownik wiedział, że:

 • ze względu na specyfikę branży może ona nie być w stanie rozmawiać z nim na określone tematy przez Internet. W takich okolicznościach poinformuje ona o tym użytkownika i zaproponuje inne sposoby kontaktu;
 • spółka Amgen dysponuje pracownikami służby zdrowia, którzy mogą odpowiedzieć na adresowane do nich pytania. W takim przypadku należy zadzwonić pod numer 1-800-77-AMGEN (1-800-772-6436) lub odwiedzić stronę www.amgenmedinfo.com;
 • komentarze i inne materiały nieopublikowane przez spółkę Amgen niekoniecznie odzwierciedlają jej poglądy lub opinie i nie może ona zagwarantować ich dokładności ani wiarygodności. Spółka Amgen nie popiera takich treści. Za wszelkie treści odpowiadają osoby, które je zamieszczają;
 • wpisy spółki Amgen mają charakter informacyjny i nie należy ich traktować jako porady specjalistycznej lub medycznej. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia lub leczenia należy zawsze zwracać się o poradę do lekarza;
 • osoby niepełnoletnie nie powinny zamieszczać komentarzy bez wiedzy i zgody rodzica lub opiekuna prawnego.

Obowiązują od dnia 20 marca 2018 r.Diretrizes da Comunidade Amgen para as Redes Sociais

A Amgen Inc. ("Amgen", "Nós" ou "Os nossos/As nossas") usa as redes sociais como parte do compromisso assumido de comunicar, de forma transparente e oportuna, com os respetivos clientes, doentes que utilizam os seus produtos, bem como com as partes interessadas. A Amgen oferece ao utilizador vários canais de redes sociais que este pode utilizar para se manter a par das novidades e das atividades da Amgen. Estes canais das redes sociais são regulados pelo Código de Conduta da Amgen, que poderá ser lido aqui.

Quando o utilizador interage com qualquer um dos canais das redes sociais da Amgen, está a aceitar as presentes Diretrizes da Comunidade (as Diretrizes), além dos Termos de Serviço / Acordos do Utilizador e/ou de outros avisos legais fornecidos pela Amgen e os das respetivas plataformas das redes sociais incluindo, embora sem caráter limitativo, TwitterFacebook, YouTubeLinkedIn.

Respeite as diretrizes referidas em seguida quando interagir com a Amgen:

Se o site da Amgen lhe permitir fazer comentários, reencaminhar, republicar, fazer gosto ou outras funcionalidades interativas, por favor, não partilhe comentários que contenham:

 • O uso de produtos da Amgen de uma forma não indicada nas informações de prescrição aprovadas;
 • Inferências ou comentários inadequados sobre os concorrentes da Amgen;
 • Conteúdos incorretos, falsos, enganadores, confidenciais ou não públicos;
 • Comunicações que possam constranger, assediar ou ofender outras pessoas, que sejam difamatórias ou possam constituir uma invasão de privacidade de um indivíduo;
 • Material ou comentários sexualmente ofensivos, ou tudo o que possa ofender ou denegrir outra pessoa em razão da sua raça, sexo, cor, religião, idade, orientação sexual, identidade de género ou incapacidade;
 • Publicitar ou promover produtos ou serviços;
  • Não publique conteúdos que possam violar direitos de autor ou marcas comerciais de outras empresas.

A Amgen reserva-se o direito de rejeitar e/ou remover comentários que não cumpram as presentes Diretrizes e de bloquear utilizadores que violem as mesmas.

Importante – Efeitos adversos, reclamações de produtos e outras questões relacionadas com segurança: Se a sua publicação referir um possível efeito adverso, reclamação de um produto ou outra questão relacionada com segurança, que esteja associada a um produto da Amgen, poderemos, de acordo com a legislação em vigor, ter de o contactar para mais informações. Pode contactar-nos diretamente para comunicar um efeito adverso, uma reclamação relacionada com um produto ou outras questões relacionadas com segurança, que estejam associadas a um produto da Amgen, telefonando para as informações médicas da Amgen através do número 1-800-77-AMGEN (1-800-772-6436). Para os países fora dos Estados Unidos, clique aqui.  para obter informações sobre os contactos locais da Amgen. Em alternativa, se preferir, pode contactar a autoridade de saúde local do seu país.

Queremos ainda que saiba que:

 • Devido à natureza da nossa indústria, a Amgen pode ter restrições relativamente aos tópicos sobre os quais pode falar consigo online. Nessas circunstâncias, é informado da situação e sugerimos-lhe outra forma de comunicar com a Amgen.
 • A Amgen dispõe de profissionais médicos disponíveis para responder às perguntas dos profissionais de saúde – telefone para 1-800-77-AMGEN (1-800-772-6436) ou visite www.amgenmedinfo.com.
 • Os comentários e outros materiais não publicados pela Amgen não refletem necessariamente os pontos de vista ou as opiniões da Amgen, e não podemos garantir a sua precisão ou fiabilidade. A Amgen não endossa estes conteúdos. Todos os conteúdos são da responsabilidade de quem os publica.
 • As publicações da Amgen são informativas e não devem ser vistas como um aconselhamento profissional ou médico. Consulte sempre o seu médico para esclarecer qualquer dúvida relacionada com uma situação clínica ou um tratamento médico.
 • Se é menor, não partilhe os seus comentários sem conhecimento e autorização de um dos progenitores ou do tutor legal.

Em vigor a 20 de março de 2018

Orientări privind Comunitatea Amgen Social Media

Amgen Inc. („Amgen”, „Noi” sau „Nostru(astră)) folosește social media ca parte a angajamentului nostru de a comunica cu clienții noștri, cu pacienții care ne utilizează produsele și cu acționarii în mod transparent și în timp util. Amgen vă pune la dispoziție mai multe canale de social media pe care le puteți utiliza pentru a fi la curent cu ultimele noutăți și activități ale Amgen. Aceste canale de social media respectă Codul de conduită Amgen, care poate fi citit aici.

Atunci când accesați oricare dintre canalele de social media ale Amgen, sunteți de acord cu următoarele Orientări privind Comunitatea (Orientările), pe lângă Termenii Serviciului/Acordurile Utilizatorului precum și/sau pe lângă orice alte notificări legale furnizate de Amgen și de respectivele platforme de social media, inclusiv, dar fără limitare la, TwitterFacebook, YouTubeLinkedIn.

Vă rugăm să respectați îndrumările de mai jos atunci când inițiați o acțiune în cadrul Amgen:

Dacă site-ul Amgen vă permite să efectuați comentarii, să redirecționați, să repostați sau să dați like unui conținut sau să utilizați alte funcții interactive destinate utilizatorilor, vă rugăm să nu distribuiți comentarii care conțin:

 • Utilizarea produselor Amgen nu respectă informațiile de prescriere aprobate;
 • Comentarii sau interfețe inadecvate cu privire la competitorii lui Amgen;
 • Conținut incorect, fals, care induce în eroare, confidențial sau cu caracter privat;
 • Comunicări cu caracter ridiculizant, hărțuitor sau ofensator față de alte persoane, ce sunt defăimătoare sau pot încălca caracterul privat al vieții unei persoane;
 • Materiale sau comentarii cu conținut sexual ofensator sau orice alt lucru care ar putea ofensa sau discredita o altă persoană datorită rasei, sexului, culorii pielii, religiei, vârstei, orientării sexuale, identității sexuale sau dizabilităților acesteia;
 • Publicitatea sau promovarea unor produse sau servicii;
  • Vă rugăm să nu postați niciun conținut care încalcă drepturile de autor sau mărcile înregistrate ale altor persoane/entități.

Amgen își rezervă dreptul de a respinge și/sau de a înlătura comentariile care nu respectă aceste Orientări și de a bloca utilizatorii care le încalcă.

Important – Efecte secundare, reclamații privind produsele și alte constatări privind siguranța: Dacă postarea dvs. include un posibil efect secundar, o reclamație cu privire la un produs, sau alte constatări privind siguranța asociate unui produs Amgen, este posibil ca prevederile legale să ne oblige să vă contactăm pentru informații suplimentare. Ne puteți contacta în mod direct pentru a raporta un efect secundar, o reclamaţie privind produsele sau alte constatări privind siguranţă în ceea ce priveşte un produs Amgen sunând la Informaţii medicale Amgen la 1-800-77-AMGEN (1-800-772-6436). Pentru țările dinafara Statelor Unite, vă rugăm să faceți clic aici. pentru a accesa datele de contact ale Amgen din țara dvs. Alternativ, puteți contacta, dacă preferați, autoritatea dvs. națională pentru sănătate.

De asemenea, dorim să vă informăm că:

 • Datorită specificului industriei noastre, este posibil ca Amgen să nu aibă dreptul de a discuta anumite subiecte cu dvs. în mediul online. Într-o astfel de situație, vă vom înștiința și vă vom sugera alte mijloace prin care puteți comunica cu Amgen.
 • Amgen vă pune la dispoziție profesioniști din domeniul medical care pot răspunde întrebărilor Personalului medico-sanitar - vă rugăm să sunați la 1-800-77-AMGEN (1-800-772-6436) sau să accesați www.amgenmedinfo.com.
 • Comentariile precum și alte materiale care nu sunt postate de către Amgen nu reflectă în mod obligatoriu părerile sau opiniile Amgen și nu putem garanta acuratețea sau fiabilitatea acestora. Amgen nu aprobă acest conținut. Întregul conținut este responsabilitatea persoanei care îl postează.
 • Postările lui Amgen au caracter informațional și nu trebuie considerate ca fiind recomadări profesionale sau medicale. Dacă orice întrebări cu privire la o afecțiune sau tratament medicamentos, vă rugăm să vă adresați medicului dvs.
 • Dacă sunteți o persoană minoră, nu distribuiți comentarii în lipsa acordului unuia dintre părinții dvs. sau al tutorelui dvs. legal și fără cunoștința acestora.

În vigoare din data de 20 martie 2018


Pokyny pre komunitu spoločnosti Amgen týkajúce sa používania sociálnych médií

Spoločnosť Amgen Inc. („Amgen“, „My“ alebo „Naše“) používa sociálne médiá v rámci nášho záväzku komunikovať so zákazníkmi, pacientmi užívajúcimi naše produkty a zainteresovanými stranami transparentným a včasným spôsobom. Spoločnosť Amgen ponúka niekoľko kanálov sociálnych médií, vďaka ktorým budete mať neustály prehľad o novinkách a aktivitách spoločnosti Amgen. Tieto kanály sociálnych médií podliehajú Kódexu správania spoločnosti Amgen, ktorý nájdete na tejto stránke.

Používaním akéhokoľvek z kanálov sociálnych médií spoločnosti Amgen vyjadrujete súhlas s týmito Pokynmi pre komunitu (Pokyny), ako aj so Zmluvnými podmienkami / Používateľskou zmluvou a/alebo inými právnymi oznámeniami poskytnutými spoločnosťou Amgen a podmienkami príslušných platforiem sociálnych médií vrátane, okrem iných, služieb TwitterFacebook, YouTubeLinkedIn.

Pri komunikácii so spoločnosťou Amgen dodržiavajte nasledujúce pokyny:

Ak web spoločnosti Amgen umožňuje používateľom zverejňovať komentáre, preposielať alebo opätovne zverejňovať príspevky, kladne hodnotiť alebo používať iné interaktívne funkcie, nezdieľajte komentáre, ktoré zahrnujú nasledujúci obsah:

 • užívanie produktov spoločnosti Amgen, ktoré nie je v súlade so schválenými informáciami o užívaní prípravku;
 • nevhodné komentáre alebo úsudky týkajúce sa konkurencie spoločnosti Amgen;
 • nesprávny, falošný, zavádzajúci, dôverný alebo neverejný obsah;
 • komunikácia, ktorá by mohla zahanbovať, obťažovať alebo urážať iné osoby alebo ktorá je hanlivá či porušuje ochranu súkromia jednotlivca;
 • sexuálne urážlivý materiál alebo komentáre, prípadne čokoľvek iné, čo by mohlo uraziť alebo znevážiť inú osobu pre jej rasu, pohlavie, farbu, náboženstvo, vek, sexuálnu orientáciu, pohlavnú identitu alebo zdravotné postihnutie;
 • inzercia alebo propagácia produktov či služieb.
  • Nezverejňujte žiadny obsah, ktorý porušuje autorské práva alebo ochrannú známku inej strany.

Spoločnosť Amgen si vyhradzuje právo odmietnuť a/alebo odstrániť komentáre, ktoré nie sú v súlade s týmito Pokynmi, a zablokovať používateľov, ktorí tieto Pokyny porušia.

Dôležité – nežiaduce udalosti, sťažnosti na produkt a iné bezpečnostné zistenia: Ak váš príspevok zahŕňa možnú nežiaducu udalosť, sťažnosť na produkt alebo iné bezpečnostné zistenie súvisiace s produktom spoločnosti Amgen, môžeme byť zo zákona povinní vás kontaktovať so žiadosťou o ďalšie informácie. Ak chcete nahlásiť nežiaducu udalosť, sťažnosť na produkt alebo iné bezpečnostné zistenie súvisiace s produktom spoločnosti Amgen, môžete telefonicky kontaktovať linku lekárskych informácií spoločnosti Amgen na čísle 1-800-77-AMGEN (1-800-772-6436). Pre krajiny mimo Spojených štátov sú kontaktné informácie miestnych zastúpení spoločnosti Amgen uvedené na tejto stránke. Prípadne sa môžete obrátiť na miestny zdravotnícky úrad.

Chceme vás tiež upozorniť na nasledovné:

 • Vzhľadom na povahu nášho odvetvia s vami spoločnosť Amgen možno nebude môcť konzultovať určité témy on-line. V takýchto prípadoch vás na to upozorníme a navrhneme vám iné spôsoby komunikácie.
 • Spoločnosť Amgen má k dispozícii lekárskych odborníkov, ktorí poskytnú odpovede na otázky týkajúce sa zdravotníckych pracovníkov – zavolajte na číslo 1-800-77-AMGEN (1-800-772-6436) alebo navštívte adresu www.amgenmedinfo.com.
 • Komentáre a iné materiály, ktoré nezverejnila spoločnosť Amgen, nevyhnutne neodrážajú stanoviska alebo názory spoločnosti Amgen a nemôžeme zaručiť ich presnosť ani spoľahlivosť. Spoločnosť Amgen tento obsah nepotvrdzuje. Za všetok obsah je zodpovedná osoba, ktorá ho zverejnila.
 • Príspevky spoločnosti Amgen sú informačné a nemali by sa považovať za odborné ani lekárske rady. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa zdravotného stavu alebo liečby, vyhľadajte pomoc lekára.
 • Ak nie ste plnoletý/-á, nezdieľajte svoj komentár bez vedomia a povolenia rodiča alebo zákonného zástupcu.

Začiatok účinnosti: 20. marca 2018


Οδηγίες προς τα μέλη της κοινότητα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Η Amgen Inc. («Amgen», «Εμείς» ή «Mας») χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως μέρος της αφοσίωσής μας για επικοινωνία με διαφανή και έγκαιρο τρόπο προς τους πελάτες μας, τους ασθενείς που χρησιμοποιούν τα προϊόντα μας και τους ενδιαφερόμενους φορείς. Η Amgen προσφέρει πολλά κανάλια μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να ενημερώνεστε για τα νέα και τις δραστηριότητες της Amgen. Αυτά τα κανάλια μέσων κοινωνικής δικτύωσης υπόκεινται στον κώδικα δεοντολογίας της Amgen, ο οποίος διατίθεται εδώ.

Όταν συμμετέχετε σε κάποιο από τα κανάλια μέσων κοινωνικής δικτύωσης της Amgen, συμφωνείτε με αυτές τις οδηγίες προς τα μέλη της κοινότητας (οι οδηγίες) καθώς και με τους όρους παροχής υπηρεσιών/συμφωνίες χρήστη ή/και άλλες ειδοποιήσεις νομικού χαρακτήρα που παρέχονται από την Amgen και τις αντίστοιχες πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μεταξύ των οποίων, Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn.

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες όταν απευθύνεστε στην Amgen:
Αν ο ιστότοπος της Amgen επιτρέπει τον σχολιασμό, την προώθηση, την αναδημοσίευση, την επιδοκιμασία ή άλλη δυνατότητα αλληλεπίδρασης από τους χρήστες, παρακαλούμε μην κοινοποιείτε σχόλια που περιέχουν:

 • Χρήση προϊόντων της Amgen που δεν συνάδει με τις εγκεκριμένες πληροφορίες συνταγογράφησης.
 • Ακατάλληλα σχόλια ή συμπεράσματα σχετικά με τους ανταγωνιστές της Amgen.
 • Λανθασμένο, εσφαλμένο, παραπλανητικό, εμπιστευτικό ή μη δημόσιο περιεχόμενο.
 • Επικοινωνίες που θα μπορούσαν να εκθέτουν, να παρενοχλούν ή να προσβάλλουν άλλα πρόσωπα, που είναι δυσφημιστικές ή θα αποτελούσαν εισβολή στην ιδιωτικότητα ενός ατόμου.
 • Σεξουαλικώς προσβλητικό υλικό ή σχόλια ή οτιδήποτε μπορεί να προσβάλει ή να απαξιώσει κάποιο άτομο εξαιτίας της φυλής, του φύλου, του χρώματος, της θρησκείας, της ηλικίας, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας φύλου ή της αναπηρίας του.
 • Διαφήμιση ή προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών.
 • Μη δημοσιεύετε περιεχόμενο που θα παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα ή το εμπορικό σήμα άλλων.

Η Amgen διατηρεί το δικαίωμα να απορρίπτει και/ή να αφαιρεί σχόλια που δεν συμμορφώνονται με αυτές τις οδηγίες και να αποκλείει χρήστες που παραβιάζουν αυτές τις οδηγίες.

Σημαντικό - Ανεπιθύμητα συμβάντα, καταγγελίες προϊόντων και άλλα ευρήματα σχετικά με την ασφάλεια: Αν η ανάρτησή σας περιλαμβάνει πιθανό ανεπιθύμητο συμβάν, καταγγελία προϊόντος ή άλλη διαπίστωση σχετικά με την ασφάλεια που σχετίζεται με προϊόν της Amgen, ενδέχεται να απαιτείται από το νόμο να επικοινωνήσουμε μαζί σας για περισσότερες πληροφορίες. Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας για να αναφέρετε ένα ανεπιθύμητο συμβάν, μια καταγγελία προϊόντος ή άλλο εύρημα που αφορά την ασφάλεια σχετικά με ένα προϊόν της Amgen καλώντας το τμήμα ιατρικών πληροφοριών της Amgen στο +30 210 3447000. Για χώρες εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, κάντε κλικ εδώ για τοπικές πληροφορίες επικοινωνίας με την Amgen. Εναλλακτικά, αν προτιμάτε, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την τοπική αρχή υγείας.

Θέλουμε επίσης να γνωρίζετε ότι:

Λόγω της φύσης του κλάδου μας, η Amgen ενδέχεται να μην μπορεί να μιλήσει για ορισμένα θέματα μαζί σας στο διαδίκτυο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα σας ενημερώσουμε και θα σας προτείνουμε άλλα μέσα επικοινωνίας με την Amgen. Η Amgen διαθέτει επαγγελματίες του τομέα της ιατρικής για να απαντά σε ερωτήσεις των επαγγελματιών του τομέα της υγείας – καλέστε στο +30 210 3447000 ή επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.amgenmedinfo.com.

Τα σχόλια και άλλο υλικό που δεν δημοσιεύτηκαν από την Amgen δεν αντανακλούν απαραιτήτως τις απόψεις ή τις γνώμες της Amgen και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ακρίβεια ή την αξιοπιστία τους. Η Amgen δεν προσυπογράφει αυτό το περιεχόμενο. Το περιεχόμενο στο σύνολό του υπόκειται στην ευθύνη του ατόμου που το δημοσιεύει.

Οι δημοσιεύσεις της Amgen είναι ενημερωτικές και δεν πρέπει να θεωρούνται ως επαγγελματικές ή ιατρικές συμβουλές. Πάντα να αναζητείτε οδηγίες από τον ιατρό σας για οποιεσδήποτε ερωτήσεις που μπορεί να έχετε σχετικά με μια πάθηση ή θεραπεία.

Εάν είστε ανήλικος(η), μην κοινοποιείτε το σχόλιό σας χωρίς τη γνώση και την συγκατάθεση ενός γονέα ή νόμιμου κηδεμόνα.

Φαρμακοεπαγρύπνηση και αναφορά παραπόνων ποιότητας

Τα κοινωνικά δίκτυα της Amgen Ελλάς δεν προορίζονται για αποθήκευση πληροφοριών που σχετίζονται με τη φαρμακοεπαγρύπνηση ή τα παραπόνα ποιότητας για προϊόντα και συνεπώς, τα αρμόδια τμήματα θα διαχειρίζονται κάθε αναφορά σε ανεπιθύμητο συμβάν, άλλα δεδομένα ασφάλειας ή αναφορά παραπόνων ποιότητας για προϊόντα. Στην περίπτωση εμφάνισης ανεπιθύμητων συμβάντων, άλλων δεδομένων ασφάλειας ή αναφορά παραπόνων για την ποιότητα κάποιου από τα προϊόντα της Amgen, παρακαλούμε ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

Αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών

Η αναφορά εικαζόμενων ανεπιθύμητων ενεργειών (παρενεργειών) μετά τη διάθεση ενός προϊόντος στην κυκλοφορία είναι σημαντική, καθώς επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση των οφελών και των κινδύνων των φαρμάκων και τον εντοπισμό οποιωνδήποτε νέων παρενεργειών. Η διαχείριση των ανεπιθύμητων ενεργειών εξαρτάται από τους επαγγελματίες υγείας και τους καταναλωτές που τις αναφέρουν - παρακαλούμε να το λαμβάνετε υπόψιν σας όταν σας γνωστοποιούν τέτοιες πληροφορίες. Σας υπενθυμίζουμε ότι τυχόν εικαζόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες, άλλα ευρήματα ασφάλειας ή παράπονα ποιότητας προϊόντος / συσκευής που σχετίζονται με ένα προϊόν της Amgen μπορούν να αναφερθούν στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, Τμήμα Ανεπιθύμητων Ενεργειών, με την υποβολή της Κίτρινης Κάρτας με τους εξής τρόπους:

 • Ηλεκτρονική υποβολή της Κίτρινης Κάρτας μέσω της ιστοσελίδας του ΕΟΦ http://www.eof.gr/web/guest/yellowgeneral
 • Έντυπη μορφή με αποστολή μέσω ταχυδρομείου, ατελώς, στο Τμήμα Ανεπιθύμητων Ενεργειών του ΕΟΦ (Μεσογείων 284, 15562) τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 213 2040380 ή +30 213 2040337.
 • Υποβολή μέσω ΦΑΞ στο +30 210 6549585

Εναλλακτικά επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ. 210 3447036 ή στο email safety-greece@amgen.com

Επιπλέον, ως μέρος των υποχρεώσεών της για τη φαρμακοεπαγρύπνηση, η Amgen Ελλάς θα διαχειριστεί αυτό το είδος αναφοράς. Στα κοινωνικά δίκτυα, η ομάδα διαχείρισης της Amgen θα έρθει σε επαφή μαζί σας με προσωπικό μήνυμα για να διαπιστώσει αν συμφωνείτε να επικοινωνήσει μαζί σας το Τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης της Amgen Ελλάς. Αν αρνηθείτε ή δεν απαντήσετε, θα διαχειριστούμε την αναφορά ανώνυμα. Αν αποδεχθείτε, η Amgen Ελλάς θα διαχειριστεί τις πληροφορίες που χρησιμοποιήθηκαν για την παρακολούθηση, σύμφωνα με τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Αποθήκευση και χρήση προσωπικών στοιχείων
Δεν αποσκοπούμε να αποθηκεύσουμε ή να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά στοιχεία, όπως το Facebook προφίλ σας ή το e-mail σας. Παρ’ όλα αυτά, εάν γίνει αναφορά για κάποιο ανεπιθύμητο συμβάν ή σε κάποιο προϊόν της Amgen Hellas, θα πρέπει να κρατήσουμε κάποια στοιχεία, όπως είναι το όνομα, η ηλικία, οι πληροφορίες που σχετίζονται με την κατάσταση της υγείας σας, και άλλες παρόμοιες, έτσι ώστε να υποβληθούν στο Τμήμα Ασφαλείας Φαρμάκων της Amgen και/ή στις ρυθμιστικές αρχές. Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι συνεργαζόμαστε με προμηθευτές παροχής υπηρεσιών για τη διαχείριση μηνυμάτων και των σχολίων και αυτό σημαίνει πως και εκείνοι θα έχουν πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία που μοιράζεστε μαζί μας. Οι τελευταίοι από την πλευρά τους, υποχρεούνται να διασφαλίσουν την επαρκή προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Τέλος, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το Facebook έχει επίσης πρόσβαση στις πληροφορίες που μοιράζεστε μαζί μας. Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να διαβάσετε το Facebook Privacy Policy (https://www.facebook.com/policy.php).

Насоки за общността на Amgen в социалните медии

Amgen Inc. („Amgen“, „Ние“ или „Наши“) използва социалните медии като част от своя ангажимент да общува своевременно и прозрачно със своите клиенти, пациентите, които използват неговите продукти, и всички други заинтересовани страни. Amgen предлага няколко канала в социалните медии, по които можете да се осведомявате за новини и дейности, свързани с компанията. Тези канали трябва да се ползват в съответствие с Кодекса на поведение на Amgen, който можете да прочетете тук.

Когато започнете да ползвате някой от каналите на Amgen в социалните меди, приемате настоящите Насоки за общността („Насоки“) в допълнение към Условията за ползване/Споразуменията с потребителя и/или други правни информации, предоставени от Amgen, както и предоставените от съответните социални медийни платформи, включително, но не само TwitterFacebook, YouTubeLinkedIn.

Спазвайте насоките по-долу при контакти с Amgen:

Ако сайтът на Amgen дава възможност за коментар, препращане, препубликуване, харесване или други интерактивни функции от страна на потребителите, не споделяйте коментари, които съдържат:

 • Употреба на продукти на Amgen по начини, които не са в съответствие с утвърдените инструкции за прием на съответния продукт;
 • Неуместни коментари или намеци за конкурентите на Amgen;
 • Неправилно, невярно, подвеждащо или поверително съдържание, или съдържание, предназначено само за вътрешнофирмено ползване;
 • Съобщения, които могат да засрамят, обидят или причинят тормоз на други хора, клевети или информация, чрез публикуването на която се нарушава неприкосновеността на личността;
 • Нецензурни сексуално ориентирани материали или коментари, както и каквато и да било друга информация, която би обидила някого или изразява пренебрежение към някого заради неговата расова принадлежност, пол, цвят на кожата, религиозни убеждения, възраст, сексуална ориентация, полова идентичност или инвалидност;
 • Реклами или промоции на продукти или услуги;
  • Не публикувайте съдържание, което нарушава авторските права или запазената марка на други лица.

Amgen си запазва правото да отхвърли и/или премахне коментарите, които не спазват настоящите Насоки, и да блокира достъпа на потребителите, които ги нарушават.

Важно – нежелани събития, оплаквания от продукти и друга информация, свързана с безопасността: Ако вашата публикация съдържа възможно нежелано събитие, оплакване от продукт или друга информация, свързана с безопасността на продукт на Amgen, може да имаме законово задължение да се свържем с вас за допълнителна информация. Ако желаете да съобщите за нежелано събитие, оплакване от продукт или друга информация, свързана с безопасността на продукт на Amgen, можете да се свържете с нас, като се обадите на отдел „Медицинска информация на Amgen“ (Amgen Medical Information) на телефон 1-800-77-AMGEN (1-800-772-6436). За държави, различни от САЩ, щракнете тук за местна информация за контакт с Amgen. Ако предпочитате, можете да се свържете с местния здравен орган.

Имайте предвид също, че:

 • Поради естеството на своята дейност Amgen може да няма право да обсъжда определени теми с вас онлайн. В такъв случай ще ви уведомим и ще предложим друго средство за общуване с Amgen.
 • Amgen разполага с медицински специалисти, които могат да отговорят на въпросите на здравни специалисти – обадете се на телефон 1-800-77-AMGEN (1-800-772-6436) или посетете www.amgenmedinfo.com.
 • Коментарите или други материали, които не са публикувани от Amgen, не винаги отразяват възгледите или мненията на Amgen, поради което не можем да гарантираме тяхната точност или надеждност. Amgen не одобрява съдържанието на такива публикации. Отговорността за такива публикации носят единствено лицата, които са ги публикували.
 • Amgen публикува материали в медиите с информационна цел и затова тези материали не бива да са считат за професионални или медицински съвети. Ако имате въпроси, свързани със заболяване или лечение, винаги се обръщайте за съвет към вашия лекар.
 • Ако сте малолетен(а), не споделяйте мнението си без знанието и съгласието на родител или


В сила от 20 март 2018 г.

Правила работы компании Amgen в социальных сетях

Компания Amgen Inc. (далее «Amgen», «Мы» или «Наш») использует социальные сети в рамках своих обязательств по прозрачному и своевременному обмену информацией с нашими клиентами, пациентами, пользующимися нашей продукцией, и заинтересованными лицами. Компания Amgen предлагает несколько новостных каналов в социальных сетях, которыми вы можете пользоваться, чтобы быть в курсе последних новостей и деятельности Amgen. Такие новостные каналы в социальных сетях соответствуют положениям кодекса корпоративной этики Amgen, ознакомиться с которыми можно по данной ссылке.

При использовании любых новостных каналов Amgen в социальных сетях, вы соглашаетесь с настоящими Правилами работы (далее «Правила»), в дополнении к Условиям предоставления услуг/Пользовательским соглашениям, и/или другим, предусмотренным законом уведомлениям от компании Amgen, а также правилами соответствующих социальных сетей, включая, но не ограничиваясь TwitterFacebook, YouTubeLinkedIn.

При коммуникации с Amgen пользуйтесь приведенными ниже правилами:

Если сайт Amgen дает возможность комментирования, отправления сообщений, репостов, оставления отметок «мне нравится» или обладает другим интерактивным пользовательскими функциями, просьба не оставлять комментарии, содержащие:

 • Сведения об использовании продукции компании Amgen не в соответствии с утвержденным инструкциям по применению;
 • Несоответствующие заявления или выводы, касающиеся конкурентов компании Amgen;
 • Некорректную, ошибочную, вводящую в заблуждение, конфиденциальную или не подлежащую разглашению информацию;
 • Информационные материалы, компрометирующие, беспокоящие или оскорбительные для других лиц, являющиеся диффамирующими и расцениваемыми как вторжение в чью-либо частную жизнь;
 • Непристойные материалы или комментарии с сексуальным подтекстом, либо что-то, что могло бы оскорбить или унизить другого человека, исходя из его или ее расы, пола, цвета кожи, религии, возраста, сексуальной ориентации, гендерной идентичности или ограниченных возможностей;
 • Рекламу или продвижение продукции или услуг;
  • Просьба не размещать информацию, которая будет нарушать авторские права или права на товарные знаки других лиц.

Компания Amgen оставляет за собой право отказывать в размещении и/или удалять комментарии, не соответствующие настоящим Правилам, а также блокировать пользователей, нарушающих данные Правила.

Важная информация – Неблагоприятные события, жалобы в отношении продукции, а также другие актуальные для безопасности данные: Если размещаемая вами публикация включает в себя возможное неблагоприятное событие, жалобу в отношении продукции или другие, актуальные для безопасности данные о продукции компании Amgen, по закону мы можем быть обязаны связаться с вами для получения дополнительной информации. Для сообщения о каком-либо неблагоприятном событии, жалобе в отношении продукции или других, актуальных для безопасности данных о продукции компании Amgen вы можете сообщить нам, позвонив в центр медицинской информации Amgen по телефону: 1-800-77-AMGEN (1-800-772-6436). Если вы находитесь за пределами США, просьба перейти по данной ссылке. для получения контактной информации о компании Amgen в вашем регионе. Также, по желанию, вы можете связаться со своим местным учреждением здравоохранения.

Мы также хотели бы обратить ваше внимание на то, что:

 • Учитывая характер нашей деятельности, есть вероятность того, что сотрудники компании Amgen не смогут обсуждать с вами некоторые вопросы в режиме онлайн. В таких случаях мы предоставим вам информацию и рекомендации о том, как иным образом связаться с представителями Amgen.
 • У компании Amgen есть штат медицинских специалистов, которые готовы ответить на вопросы работников здравоохранения – просьба звонить по телефону:1-800-77-AMGEN (1-800-772-6436) или перейти на вебсайт: www.amgenmedinfo.com.
 • Комментарии и прочие материалы, которые не размещались компанией Amgen, не обязательно отражают взгляды или мнения Amgen, и мы не можем гарантировать точность и надежность такой информации. Amgen не подтверждает правильность такой информации. Ответственность за такую информацию несет размещающее ее лицо.
 • Публикации компании Amgen носят сугубо информационный характер, и не должны рассматриваться в качестве профессиональных консультаций или медицинских рекомендаций. За консультациями по любым вопросам, касающимся какого-либо заболевания или терапии, просьба обращаться к своему лечащему врачу.
 • Несовершеннолетние лица не могут оставлять комментарии без уведомления и разрешения со стороны одного из родителей или законного опекуна.

Дата вступления в силу: 20 марта 2018 года